توسعه دریامحور یعنی چه؟

محمد مونسان، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در یادداشتی به مفهوم عینی “توسعه دریامحور” پرداخته است.