اصلاح تغذیه ایرانیان؛ یکی از الزامات توسعه دریامحور

محمد مونسان عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در یادداشتی به تحلیل اصلاح تغذیه ایرانیان از حالت «بری» به «بحری» پرداخته است.