شبکه آزادراهی کشور؛ احیا کننده بنادر جنوبی و عامل افزایش درآمد ترانزیتی و گردشگری کشور

محمد مونسان بر لزوم اصلاح، احداث و ارتقاء شبکه آزادراهی کشور جهت احیای بنادر جنوبی و همچنین توسعه و افزايش درآمد ترانزيتی و گردشگری کشور تاکید کرد.