مکران، بدون توریسم متحول نمی‌شود!

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر معتقد است بدون رونق توریسم در سواحل مکران، این منطقه متحول نمی‌شود.