سیدمجتبی محفوظی در گفتگو با مرین‌پرس افزود: عملیاتی کردن این مهم نیازمند همکاری بین بخشی به خصوص مرزبانی و فرمانداری است. وی با بیان اینکه برداشتن دژ خاکی حاشیه اروندرود رونق گردشگری در آبادان و خرمشهر به دنبال دارد افزود: این دژ خاکی که ارتفاع آن در امتداد اروند رود […]