فلامرز مزارعی در گفتگو با خبرنگار مانا افزود: ممنوعیت صید میگوی ببری به منظور بهسازی ذخایر میگو و کاهش اثرات تخریبی تور ترال اعمال می‌شود.وی گفت: هر‌گونه صید، حمل‌و‌نقل و همچنین حمل ادوات صید ترال در صیدگاه‌ها و بنادر صیادی استان خوزستان ممنوع است و یگان حفاظت از منابع آبزیان […]