حبیب مسیحی تازیانی در گفتگو با مرین‌پرس تخریب زیستگاه‌ها به دلیل خشکسالی، آتش سوزی و عدم امکان بازیابی و احیای طبیعی آن به دلیل شرایط آب و هوایی را یکی از مهمترین چالش‌های زیست‌محیطی استان هرمزگان اعلام کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی در بخش کارشناسی و بحران آب […]