کتاب «طراحی محاسباتی کشتی» منتشر شد

زمان مطالعه: 1 دقیقه

کتاب «طراحی محاسباتی کشتی» منتشر شد

به گزارش مرین‌پرس، کتـاب حاضـــر که حاصـــل تالیف آقایان میونگلی رو و کیویوایل اســـت در میـان کلیـه کتـاب‌های طراحی که تاکنون چاپ شده‌اند دارای مزیت بزرگ کاربردی بودن است و دلیل عمده آن تجارب بسیار زیاد مؤلفین در صـنایع دریایی و تدریس کاربردی این درس در دانشـگاه است. دلیل عمده ترجمه این کتاب توســط مترجمین نیز همین نکته اســت. همچنین با توجه به اینکه کتب طراحی با رویکرد تئوری و پرداختن به بخش‌های اولیه طراحی درخصــوص انتخاب ابعاد اصــلی کشتی با اســتفاده از داده‌های آماری، توســط مولفین فراوانی همچون پاپانیکلائو، بارراس، برترام، اشــنیکلود و غیره چاپ شـده اسـت، در این کتاب به این بخش‌ها توجهی نشـده اسـت و بیشـتر تمرکز کتاب بر بخش‌هایی از طراحی که در کتب دیگر به آنها اشـاره ناچیز شـده، صـورت گرفته اسـت.

بخش‌هایی همچون انتخاب موتور،طراحی پروانه، طراحی خطوط بدنه، تهیه جانمایی عمومی که نقاط قوت این کتاب به حسـاب می‌آیـد. بنـابراین برای درک بهتر و کـاربردی‌تراین کتـاب توصـــیـه می‌شود کـه ابتـدا کتـب نظری طراحی همچون کتـاب طراحی کشـــتی آقـای پـاپـانیکلائو مطـالعـه و ســـپس برای فهم بهتر این کتـاب کـاربردی استفاده گردد.

در ترجمه این کتاب با توجه به نیاز توسعه دایره واژگان تخصصی دریایی، مترجمان با استفاده از تجارب صـنعتی و دانشـگاهی خویش سـعی در ارائه ترجمه صـحیح واژگان تخصـصـی و در برخی موارد واژه ســازی به زبان فارســی نموده‌اند و در قســمت‌هایی که بیم عدم فهم واژه وجود داشــت در پاورقی همان صفحه واژه مربوطه توضیح داده شده است.

با توجه به نیاز کشـور به توسـعه صـنایع دریایی و اهمیت توسـعه نهضـت چاپ و نشـر کتب تخصـصـی در این زمینـه، امیـد اســـت این کتـاب کمـک نـاچیزی در فهم بهتر رویـه طراحی کشـــتی و ارایـه کننـده راهکـارهـای کـاربردی در این زمینـه بـاشـــد.

 

منبع

آخرین اخبار دریایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

ابلاغیه جدیدی در ارتباط با ته‌لنجی صادر نشده است

س بهمن 21 , 1399
زمان مطالعه: 1 دقیقه به گزارش مرین‌پرس، لنج‌داران فقط دو بار در سال مجوز سفر دارند و در هر سفر می‌توانند محموله‌ای معادل ۳۰ وانت به عنوان ته لنجی یا کالای ملوانی بدون اعمال تشریفات رایج ترخص کالاهای رسمی از گمرک خارج کند.  یکی از لنج‌داران هندیجان گفت: مقرر شده […]