بندر خرمشهر از مهمترین بنادر تجاری کشور است

زمان مطالعه: 1 دقیقه