بنادر فرانسه برای استفاده از انرژی سبز دوباره زنده می شوند

زمان مطالعه: 8 دقیقه