۵۰ کشتی کالای اساسی منتظر یا در حال تخلیه بار در بنادر هستند

زمان مطالعه: 2 دقیقه