حدود ۲۰ هزار شناور با موتور دوزمانه در کشور وجود دارد

زمان مطالعه: 3 دقیقه