خرید و نوسازی ناوگان دریایی کشور ضروری است

زمان مطالعه: 2 دقیقه