برگذاری مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی دربندر بوشهر

زمان مطالعه: 2 دقیقه