فعال شدن کریدور شمال- جنوب با توافق ترانزیتی ایران با روسیه

زمان مطالعه: 3 دقیقه