قطعی سیستم های اسکله مسافری شهید ذاکری قشم همچنان ادامه دارد

زمان مطالعه: 1 دقیقه