فرانسه به دنبال حضور پر رنگ در بندر حمد قطر

زمان مطالعه: 2 دقیقه