شرکت هندی IPGL به عنوان اپراتور مستقیما در چابهار فعال باشد

زمان مطالعه: 2 دقیقه