دو شناور بزرگ جستجو و نجات دریایی در کیش ساخته می شود

زمان مطالعه: 2 دقیقه