وضعیت خطوط کشتیرانی کانتینری در دریای خزر منظم و مطلوب است

زمان مطالعه: 2 دقیقه