351 قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران

زمان مطالعه: 2 دقیقه
351 قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران

351 قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران

 

به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا؛ و به نقل از PMO، ســرمایه‌گــذاری مســتقیم ســازمان بنادر و دریانوردی در بنــادر کشــور جهــت توســعه و نگهــداری زیرســاخت‌ها بــه میــزان ۳۸ هزار میلیــارد ریــال و سـرمایه‌گذاری مسـتقیم این سازمان در بنادر کشـور جهـت تجهیز بنـادر بـه میـزان ۸ هزار میلیـارد ریال بوده است.

علاوه بر این، جـذب سـرمایه‌گذاری بخـش غیردولتـی در بنـادر تجـاری در قالـب ۵ قـرارداد بـه ارزش ۸ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریـال و افزایـش جمـع کل سـرمایه‌گـذاری غیردولتی در بنــادر ایران بــه میــزان ۲۰۶ هزار و ۱۴۶ میلیــارد ریــال در قالـب ۳۵۱ قـرارداد سـرمایه‌گـذاری تا پایان دی‌ماه سال جاری انجام شده است.

تداوم عملیـات اجرایـی فـاز سـوم طـرح توسـعه مجتمـع بنـدری شهید رجایی، ادامــه طــرح توســعه اســکله‌های نفتــی مجتمــع بنـدری شهید رجایی و انجــام موفــق تعمیــرات اساســی ۲ فروند یدک‌کـش و یـک فرونـد شـناور لایروب در حوضچـه بنــدر شهید رجایی از دیگر اقدامات مهم سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور است.

اتمــام تعمیــرات اساســی و افتتــاح اســکله‌های شــماره ۲۷ تــا ۳۴ بنــدر امــام خمینــی، بهره‌بــرداری از یــک ســیلوی ۱۰۰ هــزار تنــی منطقــه ویــژه اقتصــادی امــام خمینــی ســاخت اولیــن دســتگاه ناوتکــس بــرای نصــب و راه‌اندازی در بنــدر فریدون‌کنــار، اتمــام احــداث و افتتــاح جــاده کمربنــدی بنــدر امــام خمینــی بــه آبــادان و ادامه احداث تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر از دیگر اقدامات مهمی است که در حوزه حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور می‌توان به آن اشاره کرد.

همچنین از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در بخش حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱، ادامــه اجرای طرح توسعه بندر مسافری دریایی چمخاله، تامین تجهیزات اسـتراتژیک مرتبـط بـا فـاز اول طـرح توسـعه بنـدر شهید بهشتی چابهـار، افتتـاح پـروژه تعریـض و بهسـازی پل‌هـای بنـدر خرمشهر، تکمیل و تحویل فاز ۲ بندر چندمنظوره خمیر، ادامـه احـداث اســکله ۱۰۰۰ تنــی بنــدر اروندکنــار، به‌آب‌اندازی ۲ فرونــد یدک‌کــش در بنــدر شهید رجایی پــس از انجــام تعمیــرات اساســی زیرآبــی و ادامــه لایروبی و احیــای خلیــج گــرگان بــا پیشــرفت فیزیکــی ۶۰ درصــد است.

 

درباره اخبار بنادر بیشتر بخوانید:

آخرین ویدئوهای دریایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

آغاز عملیات ساخت نخستین شناور لایروب هاپربارج کشور در بندر نوشهر

چ اسفند 3 , 1401
زمان مطالعه: 2 دقیقه مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران از برنامه ریزی برای آغاز عملیات اجرایی ساخت نخستین شناور لایروب هاپر بارج کشور در بندر نوشهر خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، سعید کیا کجوری با اشاره به اینکه یکی از […]
آغاز عملیات ساخت نخستین شناور لایروب هاپربارج کشور در بندر نوشهر

همچنین بخوانید: