اقدامات سازمان بنادر در حوزه توسعه ناوگان تجاری و مسافری

زمان مطالعه: 2 دقیقه

آخرین اقدامات و عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ در حوزه ناوگان، حمل‌ونقل دریایی، خدمات دریابی و بندری و فناوری اطلاعات، تشریح شد.

به گزارش سی نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، طی ده ماه گذشته سازمان بنادر در بخش‌های مختلف اقدامات متفاوتی را انجام داده است که در این راستا می‌توان به توسعه ناوگان تجاری و مسافری، توسعه و تسهیل خدمات دریایی و بندری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ارتقاء جایگاه حمل‌و‌نقل دریایی و همچنین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشاره کرد.

توسعه ناوگان تجاری، مسافری و خدمات دریایی

بهــره بــرداری از ۲۶ طــرح بــه ارزش ۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریــال، ۱۹ طــرح در حــوزه ســاخت و تامیــن شــناورهای تجــاری و خدماتــی، ۳ طرح در حوزه تجهیزات بندری و آموزشی و ۴ طـرح سـرمایه گـذاری در بنـادر از محـل وجـوه اداره شـده از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در حوزه توسعه ناوگان تجاری، مسافری و خدمات دریایی است.

توسعه همکاری های بین المللی و ارتقاء جایگاه حمل و نقل دریایی

در بخش توسعه همکاری های بین المللی و ارتقاء جایگاه حمل و نقل دریایی، امضــاء تفاهــمنامــه شناســایی گواهینامــه هــای شایســتگی دریانــوردی فــی مابیــن ایــران و هنــد، امضــای پروتــکل دو جانبــه همــکاری بنــدری و دریایــی بــا مســئولان بنــدری و دریایــی کوبــا، امضـای یادداشـت تفاهـم همـکاری‌هـای بنـدری و دریایـی و نیز امضای موافقتنامه حمل و نقل دریایی بـا کشـور قطر، بررســی ۱۰۶ ســند ماهــوی، ارائــه ۱۰ بیانیــه و حضــور در اجـلاس سازمان بین المللی دریانوردی (آیمــو) به صــورت مجــازی از جمله اقدامات مهم سازمان بنادر و دریانوردی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه است.

توسعه و تسهیل خدمات دریایی و بندری

آغـاز فعالیـت خـط مسـافری بنـدر شـهید حقانـی بـه مقصـد جزیـره ابوموسـی بـرای نخسـتین بـار، برقــراری مجــدد خــط مســافری دریایــی بنــدر خرمشــهر بــه کویــت، راه انــدازی مجــدد ســوآپ گازوییــل پــس از ۷ ســال وقفــه در بنــدر امیرآبــاد، مکانیــزه کردن فرآینــد مدیریــت و بازرســی کانتینــر خالــی در بنــدر شــهید رجایــی، مکانیـزه کردن فرآینـد پایـش کالای متروکـه در بنـادر شـهیدرجایـی و خرمشـهر، مکانیـزه کردن فرآینـد مکانیـزه ورود کالای از راه خشـکی در بنـدر خرمشـهر، اجــرای فراینــد صــدور بیجــک در اراضــی پشــتیبانی بنــدر امــام خمینــی (ره)، اجـرای فرآینـد خدمات اسـنادی در سـامانه CCS در بنـادر شـهیدرجایی ، بوشـهر و خرمشـهر نیز از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه و تسهیل خدمات دریایی و بندری توسط سازمان بنادر و دریانوردی است.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

علاوه بر این راه انـدازی خدمـات مکانیـزه اسـنادی در مدیریـت کالای کانتینری، عملیاتــی ســازی صــدور الکترونیکــی مجوزهــای ســازمان بنادر و دریانوردی از طریــق درگاه ملــی مجوزهــای کشــور (G۴B)، اتصــال خدمــت صــدور مجــوز شــرکت هــای کارگــزاری بــه کارپوشــه ملــی ایرانیــان و احصــاء و مدلســازی فراینــد ورود از خشــکی به منظــور طراحــی ســامانه ورود از خشــکی از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان دی ماه سال جاری است.

 

بازنشر: سی نیوز

منبع: https://www.pmo.ir/fa/news/61869

لینک کوتاه: https://seanews.ir/44478

آخرین اخبار دریایی:

آخرین ویدئوهای دریایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

حفظ جان مردم، مهم‌ترین وظیفه در سفر‌های دریایی است

س اسفند 9 , 1401
زمان مطالعه: 2 دقیقه به گزارش مانا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست ستاد تسهیل و تأمین ایمنی سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲، اظهار داشت: دو وظیفه محوری و مهم سازمان بنادر در مسافرت‌های دریایی، تأمین ایمنی در ترددهای دریایی و […]

همچنین بخوانید: