مرین‌پرس علی اکبر سعیدی کیا* : وقتی نوبت به شروع انتقال انرژی می رسد، سیاست های دریایی یکی از مهمترین میدان های نبرد است. اما بسیاری از بنادر با آگاهی از آسیب پذیری اقتصادی خود، متعهد به استراتژی های توسعه پایدار شده اند. طبق آخرین تحقیقات، سطح دریاها تا سال […]