آن پیشترها در گذر زمان، قفس را به نام پرنده می‌شناختند، این روزها اما قفس را با نام ماهی هم می‌شناسند، ماهی‌هایی که به قفس خُو کرده‌اند، ماهی‌هایی که در قفس رشد می‌کنند و وزن می‌گیرند و در نهایت صنعت آبزی‌پروری از این وزن‌گیری، برای تولید ماهی به بهره‌گیری از قفس رو آورده است.