معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: ۵۳ درصد سواحل تصرف‌شده شمال کشور در اختیار نهادهای دولتی است که این مجموعه‌ها به دلیل عزم جدی دولت در آزادسازی، راهی جز تخلیه تصرفات غیرقانونی خود ندارند.