به گزارش مرین‌پرس، مولفه هایی نظیر موقعیت مناسب جغرافیایی و توانمندی های ناوگان ترابری، تفکیک اسکله تخلیه و بارگیری خودرو از دیگر کالاها، کاهش هزینه های حمل و نقل دریایی، حذف زمان انتظار شناورهای ترانزیتی، ارائه خدمات ۲۴ ساعته کلیه عملیات های دریایی و بندری و افزایش پسکرانه های مورد […]

به گزارش مرین‌پرس، این پرتاب تستی موشک، در سال ۲۰۱۹ از طرف وزارت دفاع روسیه انجام شده که موشک شلیک شده از فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر موفق به انهدام هدف تعیین شده در دریای بین المللی ژاپن شد.