«اقتصاد دریایی» ضرورت توجه به رسانه و نوآوری دیجیتال

زمان مطالعه: 6 دقیقه

«اقتصاد دریایی»  ضرورت توجه به رسانه  و نوآوری دیجیتال

گروه دانش دریایی – سیدعمران طباطبایی – صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای به تدریج به یک نوع نیروی مهم برای ارتقای رشد اقتصادی تبدیل شده است. در عین حال، اقتصاد دریایی، به عنوان بخش مهمی از اقتصاد طبقاتی جهانی، با چالش‌‌ها و فرصت ‌های نوآوری دیجیتال مواجه است و به همین علت بررسی تأثیر نوآوری دیجیتال بر رشد اقتصاد دریایی از طریق بهینه ‌سازی ساختار صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه‌‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به توسعه سریع صنعت فرهنگ ارتباطی رسانه‌ای، محققان بیشتر و بیشتری شروع به توجه به تأثیر نوآوری دیجیتال آن بر رشد اقتصاد دریایی کرده‌اند. برخی از محققان ارتباط ذاتی بین صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه‌ای و اقتصاد دریایی را از دیدگاه کلان بررسی کرده اند. آنها بر این باورند که صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای از طریق ارائه محصولات و خدمات فرهنگی و غنی، توسعه گردشگری دریایی، خلاقیت فرهنگی دریایی و سایر صنایع را ارتقا می دهد که به نوبه خود باعث رشد اقتصاد دریایی می شود. در عین حال، بهینه ‌سازی ساختاری صنعت  ارتباطات رسانه ‌ای نیز به افزایش ارزش افزوده و رقابت ‌پذیری اقتصاد دریایی کمک می ‌کند. از نظر تحقیقات تجربی، محققان رابطه بین صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ‌ای و رشد اقتصاد دریایی را با استفاده از داده ‌های آماری، نظرسنجی ‌های پرسشنامه ای و روش‌ های دیگر عمیقاً تحلیل کرده ‌اند و دریافته اند که توسعه صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای با ساخت یک مدل اقتصاد سنجی، نقش مهمی در ارتقای رشد اقتصاد دریایی دارد. علاوه بر این، برخی از محققان از سطح خرد شروع می کنند و تأثیر اشکال خاص کسب و کار در صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای را بر اقتصاد دریایی بررسی می کنند. به عنوان مثال، صنایع نوظهور مانند پخش وب و ویدیوهای کوتاه با ارائه محتوا و خدمات متنوع، توجه تعداد زیادی از کاربران را به خود جلب کرده و پشتیبانی قوی از تحول دیجیتالی اقتصاد دریایی ارائه می دهند.
با این حال، از نگاه اندیشمندان دریایی برخی از کاستی ها در این زمینه وجود دارد. اول، عدم کاوش عمیق در ارتباط ذاتی و مکانیسم تعاملی بین بهینه سازی ساختاری صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای و نوآوری دیجیتال رشد اقتصاد دریایی وجود دارد. اکثر مطالعات فقط در سطح تحلیل توصیفی و تحلیل درجه همبستگی باقی می‌مانند و فاقد تحقیقات عمیق در مورد رابطه بین این دو هستند. ثانیاً، تحقیقات موجود عمدتاً بر تأثیر کلی صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای بر اقتصاد دریایی متمرکز است و فاقد تجزیه و تحلیل دقیق از تفاوت ها و پویایی بین مناطق و صنایع مختلف است. علاوه بر این، مطالعات نسبتاً کمی در مورد شکل‌ های کسب ‌و کار نوظهور در صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه‌ای وجود دارد که آشکار کردن همه ‌جانبه پتانسیل و نقش آن در رشد اقتصاد دریایی را دشوار می ‌سازد. علاوه بر این، تحقیقات در مورد بهینه ‌سازی ساختاری صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ‌ای و تأثیر نوآوری دیجیتال بر رشد اقتصاد دریایی زودتر آغاز شده و یک سیستم نظری مشخص را تشکیل داده است. برخی از محققان نقش فناوری دیجیتال در ارتقای صنعت فرهنگی را از منظر صنعت فرهنگی تحلیل کرده اند و بر این باورند که با توسعه مداوم فناوری دیجیتال، صنعت فرهنگی در حال تجربه یک تغییر عمیق است و اشکال جدید کسب و کار فرهنگی در حال ظهور هستند و انگیزه جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم می کنند. در عین حال، فناوری دیجیتال، همچنین صنعت فرهنگی را بازتر و فراگیرتر می کند و ارتباطات و یکپارچگی بین فرهنگ های مختلف را ارتقا می دهد.
از نظر تحقیقات تجربی، بسیاری از محققان با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته و مدل ‌های اقتصاد سنجی، مطالعات عمیقی را در مورد رابطه بین صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه‌‌ای و رشد اقتصاد دریایی انجام داده ‌اند و ارتباط ذاتی و تغییرات دینامیکی بین این دو را با جمع آوری مقدار زیادی داده، اطلاعات و استفاده از تجزیه و تحلیل در مقیاس کلان، تجزیه و تحلیل کرده، ترتیب نوبتی، زمانی و مکانی و روش های دیگر را آشکار کرده اند. به عنوان مثال، برخی از محققان با استفاده از مدل داده‌ های سطحی و الگوبرداری از نتایج آن، میزان تأثیر و تنوع صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ‌ای را بر رشد اقتصاد دریایی در کشورها و مناطق مختلف تحلیل کرده ‌اند. علاوه بر این، برخی دیگر از محققان، مکانیسم تاثیر خاص نوآوری دیجیتال بر صنعت دریایی را از سطح خرد بررسی کرده ‌اند. به عنوان مثال، آن‌ها به درک عمیقی از کاربرد و اثرات واقعی فناوری دیجیتال در شیلات دریایی، گردشگری دریایی و سایر زمینه‌ها از طریق ابزارهای فنی مانند بررسی‌های میدانی و داده کاوی دست یافته اند. با همه محدودیت هایی که در تحقیقات مرتبط وجود دارد، به دلیل تفاوت در زمینه فرهنگ و سطح توسعه اقتصادی در کشورها و مناطق مختلف، تأثیر صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای بر رشد اقتصاد دریایی، ممکن است ویژگی ها و الگوهای متفاوتی نمایان گردد.
بنابراین، یک روش و مدل تحقیق واحد، ممکن است برای آشکار کردن کامل رابطه بین این دو مشکل باشد. ثانیاً، مطالعات موجود عمدتاً بر تأثیر مستقیم صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ‌ای بر اقتصاد دریایی متمرکز است، در حالی که مطالعات نسبتاً کمی در مورد تأثیر غیر مستقیم و مکانیسم عمل آن وجود دارد. به عنوان مثال، صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای ممکن است به طور غیر مستقیم رشد اقتصاد دریایی را با تغییر رفتار مصرف کننده و ترویج نوآوری های تکنولوژیکی ارتقا دهد. علاوه بر این، تحقیقات در مورد فناوری‌ های نوظهور و مدل ‌های کسب‌ و کار باید بیشتر تقویت و بهبود یابد.

رابطه بین صنعت ارتباطات رسانه ای و رشد اقتصاد دریایی
نتیجه: رابطه بین صنعت ارتباطات رسانه ای و رشد اقتصاد دریایی یک موضوع داغ در جهان امروز است. اگر چه محققان به نتایج خاصی در مدل ‌های بهینه ‌سازی و پیش‌ بینی ساختاری دست یافته ‌اند اما هنوز کاستی‌ هایی وجود دارد. اول، مطالعات موجود فاقد کاوش عمیق در ارتباط درونی و مکانیسم تعامل بین این دو هستند و نتوانستند نقش ارتباطات رسانه‌ ای را در ارتقای توسعه اقتصاد دریایی به طور جامع آشکار کنند. ثانیاً، تحقیقات محققان و پژوهشگران به اندازه کافی برای تجزیه و تحلیل تفاوت ها و تغییرات پویا بین مناطق و صنایع مختلف، فاقد تحلیل عمیق موقعیت های خاص است. علاوه بر این، تحقیقات فعلی، توجه نسبتاً کمی به فناوری‌ های نوظهور و مدل ‌های کسب‌ و کار دارند و نتوانستند به طور کامل پتانسیل خود را در ارتقای رشد اقتصاد دریایی کشف کند. برای بهبود بیشتر تحقیقات در این زمینه، مطالعات آینده نیاز به تقویت ساختار نظری و کشف عمیق پیوندها و مکانیسم ‌های درونی بین ارتباطات رسانه‌ ای و اقتصاد دریایی دارد. در عین حال، باید به وضعیت واقعی مناطق و صنایع مختلف توجه شود، تجزیه و تحلیل متمایز انجام شود. توجه و تحقیق در مورد فناوری های نوظهور و مدل های کسب و کار باید تقویت شود. 
باید توجه به کاستی‌ های: نخست، تقویت بحث روش ‌شناختی با تلفیق تحقیقات نظری و تحلیل تجربی. ثانیاً توجه به تفاوت ها و تغییرات پویا بین مناطق و صنایع مختلف. ثالثاً تقویت تحقیقات و توجه به فناوری های نوظهور و اشکال مختلف کسب و کار. تأثیر تبلیغات نوآوری دیجیتال بر رشد اقتصاد دریایی را بررسی و تحلیل ‌کرد که چگونه روش‌ های تبلیغات رسانه‌ ای می ‌توانند کانال ‌های انتشار فرهنگ دریایی را گسترش دهند. همچنین به صورت واضح، به رابطه متقابل بین نوآوری دیجیتالی و اقتصاد دریایی پرداخته شود. 
با توسعه مداوم فناوری اطلاعات و تعمیق جهانی شدن اقتصادی، ارتباط بین صنعت فرهنگ ارتباطات رسانه ای و اقتصاد اقیانوسی نزدیک تر و پیچیده تر خواهد شد. بنابراین تقویت تحقیق، تحلیل، تجزیه و اکتشاف در زمینه های مرتبط از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است.

بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد

آخرین ویدئوهای دریایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

حمله موفق، حداقلی، اما آزمایشی ایران به اسرائیل

چ فروردین 29 , 1403
زمان مطالعه: 6 دقیقه علی مظفر – بر مبنای نظریه یاکوبسن برای آن‌که انتقال مفهوم موثر (ارتباط) صورت گیرد، ضرورت دارد که فی‌مابین گیرنده و فرستنده پیامی رد و بدل شود. اما در میان کشورهایی که منازعه و خصومت دیرینه‍ای با یکدیگر دارند، ساده ترین نوع پیام زبانی، هشدار است […]

همچنین بخوانید: