ترکیه؛ برنده بزرگ تحریم غرب بر علیه روسیه در زمینه حمل و نقل

زمان مطالعه: 1 دقیقه