کتاب «طراحی محاسباتی کشتی» منتشر شد

کتاب «طراحی محاسباتی کشتی» تالیف آقایان میونگلی رو و کیویوایل و ترجمه مهندسان اعتمادالدین رابعی غلامی، مصطفی جعفرزاده خطیبانی و سمیرا عبدالله توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران منتشر شد.

کتاب «طراحی محاسباتی کشتی»
زمان مطالعه: 3 دقیقه

به گزارش مارین‌پرس، در یادداشت مترجمان این کتاب آمده است:

امروزه کلیه کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه نگاه ویژه به حمل و نقل دریایی و صنایع دریایی خویش دارنـد. حمـل و نقـل دریـایی نـافـذه این کشـــورهـا در تجارت جهانی بـه حســاب می‌آیـد و قـدرت تصاحب سهم حداکثری از بازار تجارت جهانی در گرو ناوگان حمل و نقل دریایی قوی آن کشور است. برای تقویـت نـاوگـان‌هـای عظیم حمـل و نقـل دریـایی، نیـاز بـه صـــنـایع دریـایی پویـا و متنـاســـب بـا نیـاز آن نـاوگـان است. بنـابراین از این حیـث، کشـــورهـایی نـاوگـان تجارت دریایی قوی خواهنـد داشـــت کـه صنایعی همچون کشتی‌سازی، تعمیرات کشتی، خدمات دریایی،سـاخت سکوهای دریایی و … در آنها قوی، پویا و به روز باشد.

در میـان گرایش‌هـای‌مختلف صـــنـایع دریـایی، صنعت کشتی‌سازی از جـایگـاه مهم و ویژهای برخورداراسـت و میتوان این صـنعت را تامین کننده اسـاسـی ناوگان‌های حمل و نقل دریایی دانسـت. برای داشــتن صــنعت کشــتی‌ســازی قوی علاوه بر عوامل مهمی همچون مدیریت کارا، زنجیره تامین پیوســـتـه و قـابـل انطبـاق بـا معیـارهـای متغیر روز، نگـاه حمـایتی دولـت‌هـا برای رونق صنعت و ایجـاد زیرسـاختهای مناسـب، ایجاد دانش فنی و پرورش متخصـصـان آشـنا به علوم روز این صـنعت بی گمان اسـاسـی ترین بخش این زنجیره اسـت. در این بین توجه به تولید علم، مسـتندسـازی از طریق نگارش و ترجمه کتب تخصصی یکی از بهترین و موثرترین روشهای تحقق این مهم است.

در کشـور ما، تاکنون به ترجمه و تالیف کتب تخصـصـی دریایی نگاه جدی نشـده و بسیاری از کتب ترجمـه یـا تـالیفی در این خصـــوص یـا مربوط بـه دهـه‌هـای قبـل بوده و یـا از حیـث تعـداد نســـبـت بـه کتـب چاپ شـده در جهان بسـیار کم و ناچیز است. علی الخصـوص در زمینه طراحی کشتی، تنها کتاب طراحی کشــتی آقای دکتر ســیف که مربوط به حداقل ۲۰ ســال پیش است در کشــور گردآوری و چاپ شــده اســت و اخیرا کتاب طراحی کاربردی کشــتی آقای دکتر خدمتی نیز ترجمه کتاب Ship و از کتـب کـاربردی در این زمینـهDesign and Performance for Masters and Mates است. لذا در بخش طراحی کشتی ترجمه یا تالیف کتب کاربردی امری ضروری و الزامی است.

کتـاب حاضـــر که حاصـــل تالیف آقایان میونگلی رو و کیویوایل اســـت در میـان کلیـه کتـاب‌های طراحی که تاکنون چاپ شده‌اند دارای مزیت بزرگ کاربردی بودن است و دلیل عمده آن تجارب بسیار زیاد مولفین در صـنایع دریایی و تدریس کاربردی این درس در دانشـگاه است. دلیل عمده ترجمه این کتاب توســط مترجمین نیز همین نکته اســت. همچنین با توجه به اینکه کتب طراحی با رویکرد تئوری و پرداختن به بخش‌های اولیه طراحی درخصــوص انتخاب ابعاد اصــلی کشتی با اســتفاده از داده‌های آماری، توســط مولفین فراوانی همچون پاپانیکلائو، بارراس، برترام، اشــنیکلود و غیره چاپ شـده اسـت، در این کتاب به این بخش‌ها توجهی نشـده اسـت و بیشـتر تمرکز کتاب بر بخش‌هایی از طراحی که در کتب دیگر به آنها اشـاره ناچیز شـده، صـورت گرفته اسـت. بخش‌هایی همچون انتخاب موتور،طراحی پروانه، طراحی خطوط بدنه، تهیه جانمایی عمومی که نقاط قوت این کتاب به حسـاب می‌آیـد. بنـابراین برای درک بهتر و کـاربردی‌تراین کتـاب توصـــیـه می‌شود کـه ابتـدا کتـب نظری طراحی همچون کتـاب طراحی کشـــتی آقـای پـاپـانیکلائو مطـالعـه و ســـپس برای فهم بهتر این کتـاب کـاربردی استفاده گردد.

در ترجمه این کتاب با توجه به نیاز توسعه دایره واژگان تخصصی دریایی، مترجمان با استفاده از تجارب صـنعتی و دانشـگاهی خویش سـعی در ارائه ترجمه صـحیح واژگان تخصـصـی و در برخی موارد واژه ســازی به زبان فارســی نموده اند و در قســمت‌هایی که بیم عدم فهم واژه وجود داشــت در پاورقی همان صفحه واژه مربوطه توضیح داده شده است.

با توجه به نیاز کشـور به توسـعه صـنایع دریایی و اهمیت توسـعه نهضـت چاپ و نشـر کتب تخصـصـی در این زمینـه، امیـد اســـت این کتـاب کمـک نـاچیزی در فهم بهتر رویـه طراحی کشـــتی و ارایـه کننـده راهکـارهـای کـاربردی در این زمینـه بـاشـــد. در انتهـا از کلیـه عزیزانی کـه این کتـاب را مطـالعـه می نمـاینـد درخواســت می‌شود تا نقاط ضــعف در ترجمه و ایرادات احتمالی را به مترجمان یادآوری نمایند تا در تکمیل ترجمه بهتر ما را یاری رسانند.

آخرین اخبار دریایی:

آخرین ویدئوهای دریایی:

شکیلا لشکری

دانشجوی دکتری فیزیک دریا -  سردبیر مرین‌پرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

ایران بیست و دومین قدرت تجارت دریایی جهان شناخته شد + جدول

ش آبان 24 , 1399
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل رتبه ایران از نظر ظرفیت ناوگان کشتیرانی در جهان را ۲۲ اعلام کرد، رتبه‌ای که ناوگان کشتیرانی ایران را بالاتر از برخی کشورهای صنعتی مثل فرانسه، ایتالیا و کانادا قرار می‌دهد.
ترمینال 2 بندر شهید رجایی

شاید برای شما جالب باشد