کتاب «موضوع شناسی کنوانسیون های سازمان بین المللی دریانوردی در پرتو کنوانسیون حقوق دریاها 1982» نوشته دکتر احسان کامرانی و دکتر حمیدرضا اکبرپور توسط انتشارات مجد منتشر شد.